Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge te predstavnici pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.


Skupštinu saziva predsjednik Udruge.

Redovita skupština održava se u pravilu jednom godišnje.

Izborna skupština se održava svake četvrte godine te se tom prigodom biraju tijela Udruge.

 

Posljednja Izborna skupština HUNIG-a održana je 26. listopada 2018. godine, kada su izabrana tijela Udruge.

 

Izborna skupština na svojoj sjednici:

 • razmatra izvješće o djelovanju u prethodnom razdoblju;
 • donosi plan rada Udruge za slijedeće razdoblje;
 • bira Predsjednika, Dopredsjednike, Glavnog tajnika, Glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa, pročelnike sekcija Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti.

 

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku rada Udruge;
 • donosi Statut i Etički kodeks te njihove izmjene i dopune;
 • donosi druge opće akte;
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu ;
 • usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu;
 • bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje Udruge;
 • odlučuje o visini članarine;
 • dodjeljuje naslove zaslužnih i počasnih članova Udruge;
 • donosi odluke o osnivanju novih sekcija;
 • odlučuje o svim pitanjima koja su važna za djelovanje Udruge;
 • donosi konačne odluke o žalbama članova na primanje i isključenje;
 • donosi odluke o članstvu u srodnim organizacijama u RH i inozemstvu;
 • odlučuje o prestanku rada Udruge;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

Upravu Udruge čine predsjednik, četiri dopredsjednika, glavni tajnik te glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa.

Uprava vodi poslove Udruge u okviru ovlasti dobivenih od Predsjedništva.

U hitnim slučajevima Uprava Udruge donosi odluke o poslovima iz djelokruga Predsjedništva. Takve odluke Uprava predlaže na odobrenje Predsjedništvu na sljedećoj sjednici Predsjedništva.

O svom radu i obavljanju poslova Udruge u vremenu između dviju sjednica Predsjedništva, Uprava Udruge izvješćuje Predsjedništvo u posebnoj točki dnevnog reda.

Uprava Udruge odlučuje o sklapanju ugovora i okvirnih plaća stalnih i honorarnih djelatnika i to kako članova tijela Udruge, tako i vanjskih suradnika i o tome izvješćuje Predsjedništvo.

Zapisnik o radu Uprave vodi glavni tajnik.

 

Na Izbornoj skupštini HUNIG-a održanoj 26. listopada 2018. izabrani su:

predsjednik udruge Mirko Zelić

ŽELIMIR ŠIKONJA dipl. ing.

Predsjednik

dopredsjednik za geologiju Niko Dalić

JERKO JELIĆ BALTA dipl. ing.

Dopredsjednik

Dopredsjednik za naftno rudarstvo Dubravko Novosel

ŽELJKO TREMAC dipl. ing.

Dopredsjednik

Dopredsjednik za naftno rudarstvo Dubravko Novosel

doc.dr.sc. DARKO PAVLOVIĆ

Dopredsjednik

Dopredsjednik za naftno rudarstvo Dubravko Novosel

doc.dr.sc. MARKO CVETKOVIĆ

Dopredsjednik

Glavni urednik časopisa Nafta i Plin Ivan Meandžija

IVAN MEANDŽIJA dipl.ing.

Glavni i odgovorni urednik

Glavna tajnica udurge Stefanija Novak Zoroe

STEFANIJA NOVAK ZOROE dipl.pol.

Glavna tajnica

Predsjedništvo Udruge je izvršno tijelo Skupštine.

Predsjedništvo čine predsjednik, dva dopredsjednika (jedan za područje geologije a drugi za područje naftnog rudarstva), glavni tajnik, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa i izdavačke djelatnosti, predsjednik Udruge iz prethodnog mandata, pročelnici sekcija, odnosno njihovi zamjenici te predstavnici članova utemeljitelja.

U Predsjedništvo Udruge mogu se predlagati i članovi Udruge, koja su se naročito istakla svojim dosadašnjim radom.

Mandat svih članova Predsjedništva s pravom glasovanja traje četiri godine.

Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.

 

Na Izbornoj skupštini HUNIG-a održanoj 26. listopada 2018. izabrani su sljedeći članovi Predsjedništva:

 

 

Predsjedništvo Udruge :

 • vodi Udrugu u skladu sa Statutom, odlukama Skupštine i programom rada;
 • podnosi Skupštini izvještaj o radu i okvirni plan aktivnosti u sljedećem razdoblju;
 • podnosi Skupštini pregled financijskog poslovanja za proteklo razdoblje;
 • podnosi Skupštini prijedlog financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu ;
 • poduzima mjere za ostvarivanje godišnjeg plana rada;
 • predlaže sekcijama mjere za unapređenje rada, poboljšanje djelatnosti;
 • organizira suradnju između sekcija;
 • organizira održavanje predavanja, savjetovanja i drugih priredaba;
 • predlaže Skupštini Udruge donošenje odluka o pitanjima unapređivanja rada Udruge;
 • predlaže dodjelu naslova zaslužnim i počasnim članovima;
 • osniva, po potrebi savjete, odbore, radne grupe, povjerenstva, stručna tijela i utvrđuje njihove zadaće;
 • predlaže Skupštini donošenje Statuta, pravilnika, poslovnika i tumačenja te izmjenu i dopunu tih akata;
 • izvršava zaključke Skupštine;
 • organizira rad Udruge između dviju Skupština;
 • podnosi Skupštini izvješće o radu Udruge;
 • donosi odluku o žalbi člana u prvom stupnju na primanje i isključenje;
 • upravlja imovinom Udruge;
 • obavlja sve ostale poslove za koje ga ovlasti Skupština Udruge.

 

 

Nadzorni odbor se imenuje radi neposrednog i djelotvornog ostvarivanja zaštite prava članova Udruge, pravilne provedbe zakonskih propisa, odredaba ovog Statuta i drugih akata Udruge, ukupnog nadzora materijalnog i financijskog poslovanja, zaštite imovine i drugih prava i obveza.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koje bira Skupština, a mandat traje četiri (4) godine.

Članom Nadzornog odbora ne može biti imenovan član Predsjedništva.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost provjeravati pravilnost rada i poslovanja tijela Udruge, upozoravati na uočene nepravilnosti i zahtijevati njihovo uklanjanje.

Nadzorni odbor je dužan podnijeti izvješće Predsjedništvu i Skupštini o rezultatima svog rada.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Na Izbornoj skupštini HUNIG-a održanoj 26. listopada 2018. izabrani su sljedeći članovi Nadzornog odbora.

 

nadzorni odbor-Melita Ćapin

MELITA ĆAPIN dipl oec.

HUNIG

nadzorni odbor - Željko Lukić

ŽELJKO LUKIĆ dipl. oec.

HUNIG

nadzorni odbor - Mirko Lukić

MIRKO LUKIĆ dipl. ing.

INA, d.d.

 

Sud časti pokreće postupak protiv svakog člana Udruge koji ne ispunjava svoje članske obveze, koji krnji ugled Udruge, pojedine sekcije ili drugog člana Udruge.

Sud časti čine predsjednik i dva člana.

Postupak pred Sudom časti može pokrenuti i Skupština Udruge, Predsjedništvo Udruge, Nadzorni odbor i svaki član Udruge osobno.

Sud časti se u svojem radu rukovodi Etičkim kodeksom Udruge .

Mandat članova suda časti traje četiri godine.

Na Izbornoj skupštini HUNIG-a održanoj 26. listopada 2018. izabrani su sljedeći članovi Suda časti.

 

sud časti - Josip Sečen

mr. sc. ANTUN BAUK

Predsjednik, HUNIG

sud časti - Zdenko Krištafor

prof. dr. sc. ZDENKO KRIŠTAFOR

RGNF

sud časti - Željko MAtiša

VLADIMIR CAZIN dipl. ing.

HUNIG

 

Tajništvo Udruge je stručno-administrativno tijelo Skupštine, Predsjedništva, Uprave. i Predsjednika Udruge. Tajništvo priprema i provodi zadatke i odluke Skupštine, Predsjedništva, Uprave i Predsjednika Udruge, zatim zadatke utvrđene programom rada i odredbama Statuta te obavlja sve ostale administrativno-stručne i operativne poslove.

Tajništvo obavlja i organizira pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, opće poslove te vodi financije, brine se i nadzire obvezu sastavljanja i dostavljanja financijskih izvješća prema važećim zakonskim propisima.

Glavni tajnik član je Predsjedništva i upravlja Tajništvom Udruge, a bira ga Skupština Udruge.